sobota 27. srpna 2016

dnešní rozšířené hédonismu

JAK SOUVISÍ OCD S BOLESTÍ HLAVY A S PŘEHNANÝM SOSUTŘEDĚNÍM?
OCD a BOLEST HLAVY + vysvětlení příčiny některých forem OCD (těch, co mají jen myšlenkové obsese bez kompulzí, tedy bez rituálního ujišťovacího jednání)

OCD myšlenky napínají svaly hlavy, způsobují jejich bolest, zejména kolem spánků, ale i na týlu hlavy.

Proč? Protože se lidé postižení OCD snaží na ony myšlenky nemyslet, což se realizuje tak, že se snaží SOUSTŘEDIT na ně nemyslet. Toto úsilí, snaha soustředění, je vlastně oním napínáním svalů hlavy, což je bolestné, velmi strastiplné.

Časem dojde k podmíněnému reflexu, k podmíněné asociaci: jakmile se nechtěná obsesivní myšlenka ve vědomí objeví, okamžitě dojde k napínání svalů hlavy – i bez toho, že by ji daný člověk vědomě verbálně nechtěl mít (třeba formou slov vnitřního hlasu „Ne!“, „Ne, nechci to!“, „Ne. Nebudu!“, „Ne, nerouhám se!“, „Ne, ne, ne!“, apod.) nebo dokonce i bez toho, že by ji nechtěl nějak postojově, neverbálně, implicitně.

Když v nás postupně mizí snaha danou myšlenku potlačovat, napětí hlavy se zmenšuje a podmíněný reflex postupně vyhasíná, spoje v mozku (neurální synapse), které mu odpovídají, jsou postupně přepisovány, překrývány jinými spoji v mozku.

Hodně tomu pomůže naše přesvědčení, že daná obsedantní myšlenka není problém, že není třeba se jí bát. Když tomuto přesvědčení skutečně věříme, naše napětí se zmenší. Stačí tomuto přesvědčení věřit jen částečně, už to nám uleví. Ovšem nesmíme se k víře v toto přesvědčení na sílu nutit, nelze to udělat jen mechanicky. Resp. i to může mít jistý efekt, ale menší. Když však přesvědčení, že obsedantní myšlenka není špatná či zlá, částečně věříme, vše se zlepší, uleví se nám. A když se nám uleví, věříme ji potom o to víc, díky čemuž se nám pak zase víc uleví a my ji následně zase víc věříme atd.

DŮLEŽITÝ ČLÁNEK: CO JE TO VLASTNĚ SOUSTŘEDĚNÍ/POZORNOST? A JAK SOUVISÍ S MYŠLENÍM?

Každé soustředění je realizováno do jisté míry právě skrze napínaná svalů hlavy, svalů mimiky + skrze fixaci či pohyby očí jistým směrem (třeba skrze zastřený pohled „do dálky“ nebo oči vytočené a fixované doleva nahoru apod.). Když je soustředění příliš usilovné, dochází k bolesti hlavy vždy, protože jsou svaly hlavy takto skrze soustředění napínány.

Proč k domu dochází? Zřejmě evolučně šlo nejprve o upřený pohled na kořist či naopak na predátora, postupně u mentálních představ o jakousi fixaci hlavy, očí a uší, aby se nerozbíhaly po okolních předmětech, ale zůstaly u předmětu, na který se myslí. Proč nejsou tedy oči při soustředění zavřeny zcela? Zřejmě by to ohrožovalo toho, kdo se soustředí: i během soustředění musí částečně vnímat případné ohrožující či naopak slibné podněty z vnějšku. Ovšem během soustředění vlastně okolí nevidíme, „díváme se do blba“.

Čím víc úsilí, snahy, čím víc chceme na něco myslet, tím více jsme bolestí hlavy ohroženi. Z napínání svalů hlavy při soustředění pochází velká (zřejmě největší) část námahy veškeré duševní či intelektuální činnosti, ale i námaha plánování, organizování, kdy se musíme také dosti soustředit.

Soustředění na vědomé úrovni není NIC JINÉHO než právě napětí svalů + fixace očí (ale může jít i o napětí jiných tělesných svalů, třeba břicha, šíje, ramenou nebo horních či dolních končetin, někdy i hýždí). Na vědomé úrovni se tehdy, když se soustředíme, nic jiné neděje. Není v nás žádná síla vůle či schopnost úsilí, snahy, schopnost soustředění, která by zde dělala něco dalšího a zmiňované napětí svalů hlavy by bylo jen jejím doprovodným efektem, jen jakýmsi jejím podružným symptomem, jak si často ti, kdo pečlivě proces soustředění nepozorovali, myslí.

Je tomu jednoduše tak, že si explicitně (vnitřním hlasem) nebo jen implicitně (postojem, na vědomé úrovni většinou třeba taky nijak) řekneme, že se budeme na něco soustředit. Co se děje, když se soustředíš? Ve vědomí nic není, jen prázdno, tedy jen vnímáš právě napětí svalů hlavy + pohyby či fixaci očí (někdy i jakési svědění či pálení přímo očí, oční sliznice, tedy vrchní vrstvy očí).

Soustředění/pozornost na určitý objekt je jednoduše to, že se k danému objektu opakovaně vracíme, je tedy nakonec déle ve vědomí, než by byl (tendence se k objektu opakovaně vracet není ve vědomí, je to jen popis toho, že se objekt ve vědomí opakovaně objevuje, tedy "tendence se opakovaně vracet k objektu" je to, co se děje, když ve vědomí máme napětí svalů hlavy či jiných částí těla během soustředění, ovšem tato tendence či schopnost samotná ve vědomí není, je v něm jen opakovaný výskyt toho objektu, na který se soustředíme), kdybychom se na něj nesoustředili. Nemyslíme však na něj kontinuálně, v proudu vědomí dochází k neustálým přerušováním, kdy je tento objekt nahrazován jinými objekty, třeba emocemi nebo tělesnými či jinými zrakovými daty, ale jelikož se na daný objekt soustředíme, opět se k němu opakovaně vracíme.

Pokud soustředěně myslíme na nějaký problém, je to podobné: na věc nemyslíme stále, ale opakovaně se k ní skokově vracíme: celé naše myšlení je opravdu jen „šňůrkou intuic“, tedy šňůrkou výšlehů/zášlehů „rychlého myšlení“ (rychlé myšlení = intuice), kdy každý nový zášleh „rychlého myšlení“ buď pouze pasivně zopakuje výsledek předchozího zášlehu „rychlého myšlení“ a tím ho překontroluje či jen jednoduše více v paměti mozku zafixuje, nebo na něj naváže a posune úvahu o kousek dále.

Tzv. „pomalé myšlení“ je tedy jen šňůrkou intuic, šňůrkou rychlých výšlehů „rychlého myšlení“, kdy každý výšleh jemně posune, jemně kultivuje výšleh předchozí.CO JE TO MINDFULNESS/BDĚLÁ VŠÍMAVOST?

1)      Zpomalení vět vnitřního hlasu nebo i vizuálních představ: jsou větší mezery mezi větami či slovy naší vnitřní řeči, náš „vnitřní monolog“ není tolik kontinuální, je více přerušovaný aktuálními smyslovými daty, často daty zrakovými nebo tělesnými.
2)      Uvolněné vnímání okolního světa bez úsilí, snahy, bez zaměřenosti na konkrétní věci ve vizuálním poli: spíše je celé vizuální pole vnímáno i se zvuky a pachy jako jeden jediný objekt. Odtud iluze non-duality, nedvojnosti: postupně jako jeden jediný objekt vnímáme nejen barvy a zvuky, ale dohromady s nimi i naše zrakové tělo (viditelné, zrakem vnímané tělo) a naše tělesná data, vše se slije do jediného rozmlženého objektu.
3)      Zpomalení vnímání, tato pomalost přináší dojem stability, klidu.
4)      Dojem stability či klidu je vlastně vnímáním pozitivních tělesných dat, tedy vnímáním uvolnění našich tělesných svalů, což je slastné.
5)      Vnímáme tzv. „ticho“, což je právě nižší frekvence slov a vět vnitřní řeči, což nás uvolňuje (takto fungují i antidepresiva: ta nikdy nepůsobí přímo na naše emoce smutku či strachu, ale působí na naši kognici, tedy redukují počet našich depresivních a úzkostných myšlenek, čímž pak dochází zprostředkovaně i k redukci našich emocí smutku či strachu).
6)      Tím, jak je naše vnímání světa uvolněné, je i trochu rozostřené, jakoby trochu „šilháme“, naše oční zorničky jsou rozšířenější, pohyby očí jsou pomalejší, méně těkavé, oči méně skáčou.
7)      Tím, jak se nesnažíme vnímat cokoliv konkrétního, nemáme tedy bodovou ostrou pozornost (focus), ale pozornost panoramatickou, „otevřenou“ (open) všemu, uvolněně vnímáme cokoliv, co zrovna přichází: sledujeme jakoukoliv barvu, zvuk, pach, tělesný vjem bez posuzování, hodnocení, rozlišování či vybírání, vnímáme je tedy neutrálně, nelpíme na žádném z nich, nevzbuzují v nás silnější pocity a jsme tedy v pozici jakoby emočně plochého, nezaujatého „pozorovatele/svědka“.
8)      I naše pohyby jsou pomalejší, klidnější. Mindfulness lze mít zřejmě i při rychlejší jízdě na kole či běhu, ale asi jen v bezpečném a dobře známém terénu, protože když se musíme více soustředit v neznámém či nepředvídatelném prostředí, organismus musí být ostražitější, tedy musí mít více napjaté svaly těla, což jde proti mindfulness.
9)      Shrnuto: mindfulness je velkým slastným uvolněním svalů těla, které je způsobeno otevřeným vnímáním okolního světa, které se nezaměřuje na nic konkrétního, ale je jemně fascinováno vším, co se zrovna děje, čímž se oslabuje funkce vnitřní řeči, což vede právě k tomuto velkému uvolnění.
10)  Víme už i to, jak to patrně funguje z pohledu neurověd: mezi funkčním systémem přímého vnějšího smyslového vnímání/externí pozornosti a funkčním systémem „default mode network/defaultní síť/implicitní síť“ je anti-korelace: čím je aktivnější jeden, tím méně je aktivní druhý a naopak. Mindfulness aktivuje v mozku právě funkční systém přímé externí smyslové pozornosti, čímž tlumí default mode network, který odpovídá za „self-talk“ (vnitřní řeč, vnitřní monolog/dialog). Méně si povídáme pro sebe, tedy méně přemýšlíme a více vnímáme svět kolem sebe, ale bez jeho hodnocení a rozlišování (kdybychom totiž vnější svět hodnotili a rozlišovali, zase by to hned aktivovalo naše namáhavé myšlení nebo dokonce rovnou „default mode network“, čímž by se přerušilo naše vnější smyslové vnímání/pozornost).
11)  Tím, že jen jednoduše (jako zvířata) vnímáme vnější svět bez jakéhokoliv přemýšlení o něm, uvolníme své tělesné svaly, což je slastné. Samozřejmě až na případy, kdy nás poleká nějaký hlasitý zvuk či rychlý pohyb (viděný zrakem, jinak než zrakem pohyb nevnímáme a ani si ho jinak neumíme představit) či predátor či zlý člověk. Ale to jsou jen chvilky, a když tyto ohrožující stimuly za ohrožující nepovažujeme, nijak je nehodnotíme a vůbec o nich dále neuvažujeme, velmi rychle z našeho vědomí zmizí a my se vrátíme do uvolněného stavu, kdy většina našich tělesných svalů je uvolněná, což je velká slast, jak věděl Ramana Maharši, ale také všichni kuřáci opia nebo uživatelé heroinu (tyto drogy také velmi uvolňují tělesné svaly, i když někdy i dýchací svaly, což vede někdy až k smrti udušením).
12)  Jak to, že prosté vnímání světa bez přemýšlení o něm tak uvolňuje? Protože nás nejvíce zúzkostňují naše myšlenky, svět kolem nás je naproti tomu obvykle relativně stabilní, jde o klidné, bezpečné, pokojné, mírumilovné místo. Jen naše představy do něj přimýšlí možné hrozby, rizika a splétají varianty těch nejhorších možných budoucností, co vše zlého by se mohlo stát. Na to však zvíře nebo kuřák opia nebo Ramana Maharši nemyslí: ti jen „tupě“ sledují, co se zrovna děje, bez většího zájmu a zaměření na cokoliv konkrétního, takže se nacházejí ve stavu slastného uvolnění…


MÁME SE OBĚTOVAT ZA SVÉ DĚTI?

Naše geny nás k tomu vedou, ovšem myslím, že je to jen strategie k rozšíření těchto genů, kterou můžeme zcela ignorovat. Máme jednat tak, aby se zvyšovala slast naše, nikoliv našich dětí. Někdy je to v souladu, jindy ne. Tehdy, když ne, máme jednat ve svém vlastním sobeckém zájmu.

Stejně tak máme dát přednost sobě a nikoliv našim přátelům, partnerům či blízkým obecně. Naštěstí se však naše zájmy velmi často shodují a ze vzájemné spolupráce získáme všichni nejvíce. Jde o tzv. „hry s nenulovým součtem“, kdy vyhrávají všichni a nikdo není poražený.

Všichni potřebujeme blízké přátele a partnery: ze vztahu s nimi plyne podstatná část našeho štěstí, tedy uvolnění našich tělesných  svalů.


NOVÉ ZKOUMÁNÍ:
MÝLÍ SE TOLLE?
CO DĚLÁ SE STRASTÍ A SLASTÍ JEJÍ BEDLIVÉ POZOROVÁNÍ?

Nadáváme na strast víc, než by bylo třeba, zas tolik velké utrpení to není.
Evolučně mohou být těla nastavena tak, aby motivační systém nadával na strast víc, než jakou strast reálně prožívající systém prožívá: méně to totiž poškozuje tělo a efekt je stejný, jako kdyby to bolelo tolik, kolik motivační systém tvrdí.
Když se na svou psychickou nebo i fyzickou bolest přímo zaměřím a hledám v ní strastiplnost, tak ta její strastiplnost se o dost zmenší - jak je to možné?
Možná je to tím, že v době, kdy strast sledujeme, nedochází k jejímu zesilování, zatímco když ji nechceme, tedy když se vztekáme, že ji máme, zesiluje se.
Také nás při přímém pohledu na strast udiví, že strast není tak hrozná, jak předtím o ní tvrdil náš motivační systém jejího nechtění, odporu k ní.
Avšak hlavní důvod je tento:
strast nám zredukuje naše snaha jí bedlivě pozorovat, kapacita vědomí se vyčerpá na usilovné snaze pozorovat strast a není v něm pak už tolik místa vnímat samotnou strastiplnost prožitku.
Jinak to vyjádřil Jan Votava: „řekl bych: mysl toho zároveň moc nezvládá, takže když přibere úkol soustředěné pozornosti na něco, musí se ubrat u emocionality (byť na tu se soustředí)“.

A to je i meditátora Tolleho lék: soustřeď se na bolest či psychické trápení a nebudou už tak bolet.
Ale Tolle chybně dodává: vlastně nebolely ani PŘEDTÍM, vždy to byly pouhé vjemy, data ve vědomí, NEUTRÁLNÍ data ve vědomí.
Jenomže to neplatí: když se nezaměřujeme na soustředěné vnímání bolesti či psychického utrpení jakožto meditačního objektu/cíle, tak bolí o dost víc!
Tedy Tolle když soustředěně hledí na utrpení, tak nachází téměř jen neutrální vjem, a z toho vyvozuje, že tak je tomu pořád.
Když se nedíváme, tak to jednoduše bolí víc.

Vidím, že to platí i u slasti: když ji pozorujeme, slábne.
To vede k tomu, že se necítí emočně skoro nic, což je v souladu s programem neprožívání emocí.

Ale možná by bylo lepší pravidlo: když trpíš, tak to bedlivě pozoruj, ale když máš slast, tak ne! Pozorování totiž oslabuje intenzitu strasti, ale i slasti.
Slast si můžeš prodlužovat jejím vychutnáváním, což je ale něco trochu jiného než upřené její bedlivé pozorování/sledování.

Vychutnávání slasti je víc uvolněné, nesmí to být snaha slast totálně soustředěně prozkoumávat, propátrávat.
Ale Tolle to píše jinak, říká: buďte si dobře vědomi slasti i strasti.
Možná tam má Tolle chybu, spíše by měl říkat: zůstávejte déle u příčiny slasti, u stimulů, které ji vyvolávají, ale nedívejte se na ní moc zblízka!
Takže slast vychutnávejme tím, že ji prodlužujeme skrze zůstávání u stimulů, které ji vyvolávají, ale nepozorujeme ji moc soustředěně, protože to by se tak trochu rozpustila, oslabila by se její intenzita.

Jan Votava to správně koriguje: „je to možné…může být však rozdíl v cíli…pokud se chci od slasti odpoutat, abych na ní nebyl závislý, pak je pozorovat správně“.

Ano, není to špatná cesta: nebýt závislý na slasti, čehož dosáhnu tím, že ji pozoruji a myslím si pak, že za nic nestojí - i když je to (částečně) klam, protože kdybych ji tak bedlivě nepozoroval, byla by moje slast silnější.

Takže prodlužování slasti není zaměření se na ní, ale spíše delší zůstávání u stimulu, který ji vyvolává?

Jan Votava odpovídá: „pokud v předchozích okamžicích slast byla, dokáži ji vyvolávat docela spolehlivě…takže ve výsledku to pak je prodlužování“.

Ale jak tuto slast vyvolávat?

Jan Votava dodává: „kombinací připomenutím si stimulu a připomenutím si samotné slasti, protože pokud v předchozích okamžicích slast byla, dokáži ji vyvolávat docela spolehlivě…takže ve výsledku to pak je prodlužování slasti“.

Opravdu zde tedy nejde o pozorování slasti, ale o její prodlužování skrze její vyvolávání (pozorování slasti a vyvolávání slasti jsou dvě odlišné věci).PROČ TOLIK ŘEŠÍM ZKOUMÁNÍ SLASTI A STRASTI?

Tahle oblast zkoumání mě nakonec baví zatím nejvíc ze všech.
Myslím, že je to tím, že vím, že toto má reálné dopady, kterým věřím.
Naproti tomu třeba problém jáství byl bez reálného dopadu na můj život, takže mě bavil méně (byť je také fascinující zjistit, zda jsem či nejsem a pokud jsem, tak co jsem, ale větší reálný dopad na život to samozřejmě nemá).

A možná i proto mě jáství tolik nemotivovalo (i když je to i tím, že jsem se jím zabýval hodně dlouho a chtělo to změnu).
Zatímco tady si hraju i uvnitř svého života, víc ho sleduju, experimentuju s ním, a proto vím, že je to důležité a zdá se, že mi to i mění život trochu k lepšímu.


FILOZOFIE BY MĚLA BÝT PRIMÁRNĚ PRAKTICKOU FILOZOFIÍ, TEDY ETIKOU

Ten etický rozměr filozofie je fakt skvělou věcí: filozofie by měla být zejména praktickou filozofií, aby mohla změnit naše životy k lepšímu.

Nakonec zřejmě nejlépe postupovali antičtí filozofové-etikové, jen jim tam chybí preciznější postup meditace, který rozvinula jen východní filozofie.

Ale je zajímavé, že k tomuto etickému rozměru došel až Sókratés a sofistikovaně to řešila až pozdní antika (helénistická filozofie), zatímco presokratici řešili ontologii, která je pro život zcela neužitečná.

Proč presokratici řešili neužitečnou ontologii? Evidentně je to zajímalo, a vycházeli z mýtu, mýtus se taky ptá po původu, počátku. Jde asi o přirozenou tendenci lidského myšlení, pátrat po prapůvodu světa. Lidské myšlení je totiž hodně kauzální, ptá se po příčinách a hledá první příčinu vůbec („arché“ presokratiků).

Je tedy dobré řešit etiku, je dobré řešit i politickou či společenskou filozofii? Je přeci také praktickou filozofií, ne?

Ano, společenská/sociální nebo politická filozofie je praktickou filozofií, proto je jednoznačně důležitější oblastí lidského zkoumání než ontologie nebo epistemologie, ale naše možnost skrze ní změnit svět, politiku, společnost nebo alespoň vlastní život je velmi omezená až skoro nulová, proto bych jednoznačně doporučoval věnovat se raději etice!!!

JE PRO ŠTĚSTÍ NEJLEPŠÍ NEUSILOVAT O NIC?

Tedy: je hédonicky výhodný program nemít program a sledovat tento „program ne-programu“ jen lehce, bez velkého úsilí a snahy?
Je hédonicky dobré nemít příliš úsilí (program „ne-úsilí“), ale, jak říká Jan Votava „může to být fajn, ale nemyslím, že je to lepší než hédonismus vcelku: hédonismus si z „neúsilí“ může vzít, co potřebuje, a kromě toho přibrat i další užitečná pravidla“.

Mmch. zdá se mi, že i dalajláma v hledání štěstí klade zvýšený důraz na vztahy - a zřejmě i větší než na meditaci. To mi tam u něj vždycky lidsky hodně sedlo, cítil jsem, že je to v něčem pravé. Obecně dalajlámu uznávám dlouhodobě nejvíc a s nejmenšími výkyvy, je takový hodně lidský, spontánní, přirozený, normální, umírněný.
NA CO SE PRIMÁRNĚ ZAMĚŘOVAT?
1) dlouhodobá strast – strasti je více než slasti, proto je třeba zaměřit se nejvíc na ní, navíc dlouhodobá strast je důležitější než krátkodobá strast
2) dlouhodobá slast
3) krátkodobá strast
4) krátkodobá slast

-          První pravidlo: obecně je třeba nejvíc se zaměřit na dlouhodobé tendence (nálady), neřešit tolik krátkodobé stavy, ať už pozitivní nebo negativní, protože v celkovém součtu tvoří jen malou jeho část – to je hlavní pravidlo
-          Druhé pravidlo: hlavní je dlouhodobost, ale druhou zásadou je větší zaměření na strast, protože je jí mnohem víc (je intenzivnější + má vyšší frekvenci) než slasti
-          Třetí pravidlo se týká krátkodobé slasti či strasti: je třeba se zaměřit víc na krátkodobé strasti než na krátkodobé slasti, protože i krátkodobé strasti jsou v průměru cca 2,5 x intenzivnější a mají 10  vyšší četnost (frekvenci)

Jelikož se vlastně dlouhodobá strast skládá vlastně jen z jednotlivých krátkodobých strastí a dlouhodobá slast se skládá zase jenom z jednotlivých krátkodobých slastí, platí jednoduše, že je třeba se zaměřovat víc na minimalizaci strasti než na maximalizaci slasti, protože se nám to snáze povede (strast je 10 x častější než slast, takže je větší šance, že ji odstraníme) a navíc, když už se to povede, bude to mít mnohem větší váhu, protože průměrná strast je cca 2,5 intenzivnější/silnější než průměrná slast.

Ovšem při klasifikaci významu jednotlivých denních činností či situací či způsobů jednání (setkávání s přáteli, běh, ne-úsilí, odevzdanost, pozitivní myšlení) je třeba započítat aspekt dlouhodobosti vs. krátkodobosti: tedy to, zda nám zvyšují dlouhodobě či krátkodobě slast či strast.CÍTÍŠ NYNÍ POZITIVNÍ NEBO NEGATIVNÍ EMOCI, SLAST ČI STRAST?

Jelikož má strast 10 x vyšší frekvenci než slast, je pravděpodobnost 10:1, že zrovna cítíš strast, pokud tedy zrovna nějakou emoci vůbec cítíš.


PROČ BYLA PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE JEN V EVROPĚ A CO NÁM PŘINESE ROBOTIZACE? A NECHTĚLO BY TO ZKRÁTIT PRACOVNÍ DOBU?

Peter R. Schuster mluvil o tom, že velké říše jako Čína nebo Indie apod. zůstaly dlouho v jakési stabilní homeostáze.
Ač toho vynalezly hodně, zůstaly pak stát na místě.
Jen Evropa šla dál a udělala průmyslovou revoluci, po které tedy ale brutálně klesla životní úroveň, což se může zase nyní stát s přicházející érou robotů, díky kterým zanikne spousta pracovních míst, zejména těch málo kvalifikovaných.
Proč šla Evropa dál, k první velké průmyslové revoluci? Zřejmě ji nutila nějaká krize: mluví se o konkurenci mnoha evropských států a národů.
Přírodní národy zůstávají stát na místě tisíce let, protože je nic nenutí se posunout - žijí v úrodných tropech.
Díky průmyslové revoluci se nyní máme dobře, ale ti, co ji v 19. století rozjeli, se díky ní měli velmi špatně.
Možná to teď bude podobné: rozsáhlá robotizace vezme možná miliony hůře kvalifikovaných míst.
Kdyby nebyl kapitalismus, tak by to bylo vlastně dobře: práci by za lidi udělaly stroje, lidé by měli víc volného času pro sebe.
Ale v kapitalismu je to problém: peníze dostává jen ten, kdo pracuje, a když by vznikla velká nezaměstnanost v důsledku rozsáhlé automatizace a robotizace výroby, mnoho lidí by nedostávalo peníze, takže by neměli za co kupovat zboží ani služby, produkce tohoto zboží a služeb by potom nutně klesla, což by vedlo k rozsáhlé ekonomické krizi.
Řešit by to mohl „základní příjem“ pro všechny (bez ohledu na to, zda pracují či ne) nebo zkrácení pracovní doby pro všechny.
Zřejmě je pravda, že někteří lidi z důvodu nízkého vrozeného nadání na lepší než málo kvalifikovanou práci nestačí a pak tedy nebudou mít uplatnění.
Ale to by zas tak vadit nemuselo, do jisté míry je tomu tak už i dnes: někteří lidé dnes nestačí ani na nízko kvalifikovanou práci, tak prostě berou sociální dávky, což v naší bohaté společnosti nevadí.
Vytváříme přece nové technologie ne proto, abychom dále museli dřít jako naši otcové, ale aby se pracovalo méně. Globální snížení délky pracovní doby je ideálním řešením, bohužel nyní obtížně proveditelným. Francie délku pracovní doby snížila, tím se však stala méně konkurenceschopnou a proto zvažuje zas její navýšení. Je třeba snížit trvání délky pracovní doby celoplošně, pro všechny státy.

Každopádně se zkrácením pracovní doby roste i produktivita zaměstnanců, zajímavé je i to, že Nizozemci pracují jen v průměru 30 hodin týdně:
MĚLI DŘÍVE OPRAVDU LIDI MÉNĚ DEPRESÍ A ÚZKOSTÍ?

Moc si to nemyslím, spíše se to dnes víc hlídá, diagnostikuje, někdy přehnaně léčí.
Co vy na to?

nezapomeňme navíc, že lidé dřív trpěli mnohem více tělesnými nemocemi...Měli hodně obav, smutku, úmrtí v rodině...Deprese ani dnes ve velké míře není, tedy ta velká, klinická deprese...Spíše mají lidi neurčité obavy, což je normální...Myslím, že jsme psychicky zdravější než všechny kultury před námi až na lovce a sběrače, tedy přírodní národy, kteří jsou zase zdravější než my...

máme se skvěle, a občas zvelicujeme své běžné bolístky

Nejsem si jist, že je dnes více poruch osobnosti a psychických problémů, spíše jsou tito lidé dnes častěji diagnostikováni a léčeni...Naopak si myslím, že jsme dnes dost spokojení oproti minulým érám...Možná ještě spokojenější jsou už jen lovci a sběrači, na druhém místě potom hned my...A v lecčems můžeme lovce a sběrače i předběhnout, když nežijeme izolovaně, ale spíše se hojně stýkáme s druhými + máme moderní výhody.

I podle antropologů jsou šťastnější lovci a sběrači než my, ale my jsme zřejmě druzí nejlepší!!!Znervoznuje znamená vyvolává napětí.

Slast je vždy jen uvolnění, slastné vzrušení je prudké, rychlé uvolnění, ale stále jde o uvolnění.

Strach je nepříjemné rychlé napětí svalů těla, vzrušení je příjemné rychlé uvolnění svalů těla. Jde tedy o zásadní rozdíl.

Plus i v slastnem rychlém uvolnění ve vzrušení je přítomná trocha nepříjemného napětí, odtud plyne naše chybná tendence vidět je jako podobné.


NA CO SE TĚŠIT?

Lepší je těšit se na věci, které přijdou s vysokou pravděpodobností, říká Jan Votava

Plno věcí je dost jistých. Těšení je podstatnou částí naší slasti, je nerozumné se ho zřeknout.

Těšení funguje, i když víme, že je slastnější než věc, na kterou se těšíme. A už samo těšení má hodnotu, je hodnotou, protože je reálnou slastí.


JE SMRT PROBLEMATICKÁ?

Smrt není problém, problém může být jen strast umírání, rychlá smrt není žádný problém

Smrt v sobě neobsahuje žádnou strast, proto nejde o objektivní zlo, smrt není zlá.

 Smrt je vlastně nejvyšším dobrem, protože nás zbavuje mnohem více strasti než cokoliv jiného.
Přesněji řečeno je smrt prostředkem k nejvyššímu možnému dobru: k zbavení se obrovského množství strasti, které bychom museli prožít, kdybychom žili dále.

Ano, stále více se bližším k stoikům, i epikurejci s preferováním klidu, tedy preferováním absence strasti před obtížně dosažitelnou a navíc pomíjivou slasti jsou mi velmi blízcí.
MŮŽE BÝT HODNOTA ČI SMYSL SUBJEKTIVNÍ, TEDY VĚCÍ OSOBNÍ SUBJEKTIVNÍ INDIVIDUÁLNÍ VOLBY, OSOBNÍHO ROZHODNUTÍ?

Ne. Subjektivní volba něčeho jako hodnoty = smyslu z toho skutečnou hodnotu, tedy skutečně důležitou věc nedělá.

My však naštěstí máme dvě objektivní hodnoty, vlastní slast a strast. Jak víme, že jde o objektivně platné, tedy skutečné hodnoty?  Kdykoliv zakoušíme slast či strast, cítíme, vnímáme, prožíváme jejich hodnotnost = důležitost = významnost.

Za prvé, hédonismus je preskripce, tedy to, jak by to být mělo. Myslím, že po většinu lidských dějin to pro většinu lidí ve většině jejich činností byla ale také deskripce 2) slast je vždy tělesná libost, nejvíce tělesné uvolnění, ale i libá chuť, vůně, chládek, teplo a naproti tomu je strast vždy tělesná nelibost, nejčastěji tělesné napětí, ale také smrad, odporná chuť, zima, mráz, vedro, fyzická bolest,...co se obvykle vydává za slastné, je často jen příčinou slastných tělesných pocitů: jídlo není slastné, ale slast vyvolává, mít moc nad lidmi opět není samo o sobě slastné, ale často vyvolává slast...tedy slastí je výhradně pocit TĚLESNÉ LIBOSTI a strastí výhradně pocit tělesné nelibosti, nic jiného hodnotou není...hodnotou je to, co je důležité, co je objektivně významné a zásadní, hodnotné = cenné
V obdobích života, kdy jsem nesledoval zvyšování slasti a snižování strasti, jsem jednal nesprávně, nemorálně a iracionálně. Bohužel tak někdy jednám doposud, ale snažím se v tomto změnit.
Egoistický hedonismus je univerzálně platnou a apodiktickou morálkou, která jediná má skutečně racionální zakotvení. Platí vždy a pro každého, že se má vyhýbat vlastní strasti a hledat vlastní slast.

----------------

PROBLÉM: MĚLI BYCHOM NĚKOHO ZNEUŽÍT PRO VLASTNÍ OBOHACENÍ ČI POTĚŠENÍ?

Ano, podle etiky egoistického hédonismu to není jenom správné, ale dokonce morální a doporučeníhodné.

Ovšem NAŠTĚSTÍ to není moc reálné, většinou nám totiž při ublížení někomu jinému hrozí dopadení a strastiplně se už předem dopadení bojíme, navíc máme tehdy, když někomu ublížíme, evolučně naprogramované strastné pocity viny, ač bychom je mít podle etiky egoismu neměli.

Nevedla by takováto etika k rozpadu společnosti? Myslím, že pro existenci společnosti stačí strach z trestu, který postupně přejde do krve v podobě automatických pravidel: lidé nechtějí ztratit sociální status za nějaké provinění, a kvůli této hrozbě se chovají dobře. Samozřejmě by společnost byla ještě lepší, kdyby lidé jednali altruisticky, ale k tomu nemají podle etiky egoistického hédonismu racionální důvod.MÁME JEN TAK VEGETOVAT?

Slast lidé mají mnohdy tehdy, když si stanoví jiný cíl než je slast sama, proto volí různé ideologie, které jim přináší slast...Ale myslím, že nakonec příklon k ryzímu vegetování přinese slasti stejně nejvíc.

Jan Votava: „ Nevím, možná by to mohlo být i tak, že mnohé vegetující hédoniky chrání před hédonistickým paradoxem třeba i to, že kromě toho, že vegetují, mají zároveň vědomí, že tímto vegetováním zároveň dělají tu nejsprávnější činnost. U mě v mém hédonistickém období rozhodně pomohlo, že mi v jistém smyslu šlo víc o racionální jednání než o slast samotnou.

Mně pomáhá od degradace hédonismu coby "pouhého mrzkého vegetování" vědomí, že slast je jedinou skutečnou hodnotou a že mám tedy jen dva cíle: redukovat strast a zvětšit slast, oba tyto cíle jsou objektivní, nutné, univerzální, objektivně hodnotné = cenné = důležité = skutečně a nepochybně významné.JAK ZVLÁDAT HEJTRY A TROLLY?
nejlepší strategii nabízí Jan Votava, ale nejde užít vždy, někdy ale ano:
"moje strategie je překvapivě přepnout do vstřícného přátelského otevřeného módu; ale chápu, že nemusí být pro každého 🙂"
Dodávám, že Jan Votava nechce touto strategií nad někým lstivě zvítězit, "přerafičit ho", ale reálně a upřímně se s ním spřátelit...

 Tato strategie dokonce může vést k spřátelení s hejtrem, které je silnější než běžná přátelství.LIŠÍ SE OD SEBE SLASTI A STRASTI KVALITATIVNĚ?

Ano, kvalitativně se od sebe liší třeba strastné napětí tělesných svalů od strastné bolesti nebo slastná vůně od slastného uvolnění tělesných svalů, ale to není podstatné, to jsou jen formy slasti a strasti, na kterých nezáleží, které samy o sobě nijak hodnotné nejsou. Důležité je jen kvantum slasti či strasti, tedy intenzita a délka trvání slasti a strasti.


HÉRAKLEITOS SE MÝLIL
K užívání slasti nepotřebujeme její kontrast se strastí, nepotřebujeme tedy k tomu, abychom poznali hodnotu slasti a užili si ji, prožívat i strast, Hérakleitos se tedy mýlil!


Žádné komentáře:

Okomentovat

díky!