pátek 8. července 2016

Měli by vládnout experti?

Ano, ale riziko jejich diktatury by mělo být umenšeno rozdělením jejich moci mezi konkurenční skupiny expertů, pokud možno navíc z více států, mělo by jít o heterogenní a navzájem si konkurující globální komunitu expertů. Plus by neměli experti mít osobní moc, ale měli by hlasovat - vyhrálo by většinové mínění. Do praxe by jejich konsensus uváděla neosobně byrokracie bez moci, jako dnes v EU.

Klíčová věc: experti by neměli určovat jen to, jak by lid měl svých zájmů dosáhnout, ale i to, jaké zájmy by měl mít. Určovali by to nikoliv libovolně, svévolně a diktátorsky, ale podle objektivních výzkumů lidské přirozenosti. Zde je dnes myslím nejdále Sam Harris a jeho utilitarismus prosazující co největší štěstí a co nejmenší utrpení pro co největší počet lidí. Lidská přirozenost je taková, že nechce utrpení a chce spokojenost: toto platí univerzálně. Lidé chtějí i jiné věci, ale myslím, že když se zamyslí nad tím, proč je chtějí, nemají pro své chtění uspokojivé argumenty, zatímco dobro/objektivní hodnota slasti a zlo/objektivní anti-hodnota strasti je evidentní z vlastní zkušenosti každému. Tedy by lid měl usilovat o minimalizaci strasti a maximalizaci slasti. Primát by měla mít minimalizace strasti před maximalizací slasti, protože strasti je více (trvá déle, je častější a intenzivnější), tedy se odstraňuje efektivněji, zatímco méně častá a méně intenzivní slast se získává obtížněji (tedy na kratší dobu a s menší intenzitou). V celkovém hédonistickém kalkulu pak uděláme lépe, když budeme spíše odstraňovat déle trvající strast než se snažit získat slast, natožpak slast intenzivní, která je velmi prchavá.

Strast může někdy člověka zlepšovat, ale jindy i zhoršovat. Je to na vědecké měření, aby to zjistilo. Každopádně však strast nikdo nechce a ani by chtít neměl: jedině instrumentálně, jak píšete, aby byla pak společnost lepší (protože lidé prošlí utrpením jsou možná lepší) a bylo pak zase více slasti pro všechny. Strast každopádně nesmí být cílem, ale jedině prostředkem k větší budoucí slasti.

JE PRAVDA RELATIVNÍ, MÁ KAŽDÝ SVOU PRAVDU?
Ne, máme vycházet z toho, co v současnosti experti považují za nej-pravdě-podobnější.
Ale současně je třeba mít na zřeteli, že kvůli omezenosti lidského poznání za 100 let mohou mít experti poznání zcela jiné, ba opačné.
To nás však neopravňuje k tomu, abychom si nyní mysleli cokoli: ne, máme vždy následovat experty, protože lepší zdroj pravdy nyní nemáme.


Stádo nemyslících strojů následujících poznání expertů je mnohem lepší než stádo individualistů, kde si každý vytváří svůj nepodložený vlastní názor. S menší pravděpodobností se totiž mýlí a s menší pravděpodobností pak škodí sobě i svému okolí. Takže ano, stádo nemyslících strojů je ideální společnost, pokud "nemyšlením" myslíme nevytváření si vlastního názoru, ale poslouchání rad expertů. Samozřejmě by si lidé měli nadále maximálně rozvíjet své racionální kapacity, nejlépe tím, že budou pečlivě studovat argumenty expertů, až se z některých z nich samotných stanou experti. Lidstvo složené z co největšího počtu expertů je ideální lidstvo. Mezi experty je pak pro vědecký pokrok samozřejmě vytváření si vlastního (ale kvalifikovaného, tedy expertního) názoru žádoucí a potřebné.
V Brexitu lidé v Británii přestali věřit expertům. Namísto argumentů, proč je Brexit špatný, je měli experti spíše přesvědčovat, proč je důvěra v rady expertů dobrá.


Ti, co ve společnosti vidí boj protikladných zájmových skupin, navazují na Marxe, který uvažoval jako Darwin a navazoval přímo na Hegela: primát v pohybu a vývoji společnosti má boj, konkurence, ne smír. Teorie her je však do značné míry vyvrátila: mnoho "her" je s tzv. nenulovým součtem, tedy prosperovat nejlépe budeme tehdy, když budeme následovat tzv. "Nashovy rovnováhy", což je "taková situace, kdy žádný z hráčů nemůže jednostrannou změnou zvolené strategie vylepšit svoji situaci". Tyto rovnováhy jsou často o kooperaci, vlastně vždy, když se hraje na více kol než jedno (jen ty jednokolové skutečně vedou k sobecké strategii). Potom se všem jednoduše více vyplatí celospolečenská globální spolupráce než konkurence mezi skupinami. Je to "win-win" strategie, hra s nenulovým součtem, vyhrávají všichni. Až bude lidstvo ještě racionálnější, pravděpodobně přejde na tento kooperativistický globální způsob, čemuž zatím trochu brání konkurence, která je v kapitalismu zřejmě esenciálně přítomná. Ale i kapitalismus je hodně o spolupráci. Predikuji, že poslední slovo zde bude mít teorie her, kde spíše vítězí kooperativismus. Musíme učinit kapitalismus více kooperativistický, o což se EU snaží. Přece je však bohužel v kapitalismu i hodně konkurence, tedy her s nulovým součtem, kdy vyhrává jen jeden. Nevím, zda jde produkovat bohatství i bez tohoto konkurenčního prvku v kapitalismu, zatím se zdá, že ne. Je to velmi složitá, ale zcela zásadní věc. Je to problém tzv. "tragédie obecní pastviny", kde se dlouhodobě vyplácí sobecká strategie, ačkoliv nakonec tratí všichni. Proto je třeba nadstátně regulovat moc bohatých kapitalistů, kteří mají z individuální perspektivy zcela správná sobecká nutkání.

Teorie her má stále komplexnější a komplexnější modely. Ale nutně každá teorie zaostává za komplexitou skutečnosti. Model marxistické teorie a její prognózy však zjednodušuje realitu zřejmě mnohem více než modelace teorie her, teorie her nečiní tak dalekosáhlé prognózy a nenabízí tak obecná řešení.

Fundamentálním problémem dnešní společnosti je příliš velké množství demokracie, liberalismu a individualismu vedoucí nás k tomu, abychom si na věci tvořili vlastní názor. V nejhorším případě to sklouzne k postoji Jaroslava Duška: zvol si sám takové mínění, které se ti libí. Pak si lidé volí alternativní léčbu rakoviny, kvůli čemuž posléze umírají jako Steve Jobs (ten toho, že se "léčil alternativně", před smrtí litoval), volí si neočkovat své děti, čímž ohrožují společnost, posílají své děti do waldorfských škol, kde je učí myslet pověrečně a nevědecky, nebo je vzdělávají doma, což z nich dělá nepřizpůsobené asociály. V lepším případě si svobodně vybíráme mezi různými názory expertů ten, který dle vlastního uvážení považujeme za nejlepší. Ale i to je špatně: svobodně vybírat bychom si neměli nic, jen poslušně a pokorně poslouchat vědce. Co když se však mýlí experti, jako v nacistickém Německu? Jejich zaujatost vyváží heterogenita a konkurence v globální komunitě expertů: mýlku německých expertů vyvažovali ostatní světoví experti. Co když však hrozí diktát světové komunity expertů, která je zaujatá jako celek? Má ho pak vyvažovat mínění lidu. Mé slovo má být až na poslední místě. To, zda jsou experti zaujatí, by neměl promyslet člověk sám, ale měla by to na prvním místě promyslet globální (celosvětová) komunita expertů, na druhém místě globální komunita všech lidí, na třetím místě evropská komunita lidí, na čtvrtém místě česká komunita lidí, na pátém místě Brňané...A nám jako individuím zbylo nevýznamné šesté místo! Nesmí to však sklouznout do opaku, kdy jsou experti "pod palcem" politické korektnosti, jako třeba v USA, kde nesmí svobodně zkoumat rozdílné biologické základy např. IQ mezi jednotlivými biologickými etniky. Na vlastní názor má člověk právo jedině tehdy, když je sám expertem: svobodu volby mezi jednotlivými argumenty mají mít jen experti daného oboru - mám si svobodně vytvářet a volit názor až tehdy, když věci skutečně rozumím a jsem na ní světový expert, což není nikdo z nás: ani já, a patrně ani nikdo z vás čtenářů. Do té doby mám pokorně a mechanicky následovat mínění expertů, což je osvobodivé a vede nejvíc k objektivní pravdě. Ovšem mám trochu naslouchat i mínění lidu, obzvláště, když se rozchází s míněním expertů: protože zde je podezření, že experti sledují vlastní zájmy. Pokud jsem však expertem, je svoboda bádání na místě. Ve vědeckém bádání si mám pak vytvářet mínění svobodně, ovšem jako člověk mám nadále zastávat vědecký konsensus, i když se rozchází s mým míněním jako vědce. Je totiž riziko, že se jako vědec mýlím: i když jsem expert, jeden expert se mýlí pravděpodobněji než konsensus expertů.

 Žádná léčba není 100%. Je však třeba hledět hlavně na pravděpodobnost, se kterou mě ta která léčba vyléčí. A zde jednoznačně vede klasická, konzervativní léčba oficiální medicíny.

Eutanazie je řešení krajní, ale také legitimní. Je třeba ošetřit riziko zneužití příbuznými + to, aby se trpící člověk nerozhodoval zkratkovitě, ale po zralé úvaze.

O způsobu léčby by myslím člověk sám rozhodovat neměl, nemá k tomu dost informací. Jistě má však priority: zda chce žít nebo ne, za jakých podmínek, s jakou mírou utrpení při léčbě je ochoten se smířit. I v určování těchto jeho priorit by však měl následovat radu expertů. Spíše se totiž mýlí jeden nezkušený člověk než mnoho lidí zkušených, navíc v situaci, která je pro něj krajně stresující a obtížná.

Stádo nemyslících strojů následujících poznání expertů je mnohem lepší než stádo individualistů, kde si každý vytváří svůj nepodložený vlastní názor. S menší pravděpodobností se totiž mýlí a s menší pravděpodobností pak škodí sobě i svému okolí. Takže ano, stádo nemyslících strojů je ideální společnost, pokud "nemyšlením" myslíme nevytváření si vlastního názoru, ale poslouchání rad expertů. Samozřejmě by si lidé měli nadále maximálně rozvíjet své racionální kapacity, nejlépe tím, že budou pečlivě studovat argumenty expertů, až se z některých z nich samotných stanou experti. Lidstvo složené z co největšího počtu expertů je ideální lidstvo. Mezi experty je pak pro vědecký pokrok samozřejmě vytváření si vlastního (ale kvalifikovaného, tedy expertního) názoru žádoucí a potřebné.

Konsensus globální komunity expertů by měl rozhodnout úplně vše, my bychom si neměli vytvářet vlastní názor ani na víru, náboženství, etiku, morálku, morální hodnoty, ideologie, politické ideologie. Proč? Protože náš vlastní názor je omezenější než názor expertů.
A jak to podle konsensu expertů vypadá?
V ekonomii vyhrává pravý střed před levicí - měli bychom tedy zastávat pravý střed.
V politologii vyhrává liberalismus před konzervativismem a individualismus před kolektivismem - měli bychom tedy být liberálními individualisty pravého středu.
A v diskuzích o Bohu vyhrává spíše ateismus, měli bychom být tedy spíše ateisty.
V migrační krizi pak vyhrává opatrný přístup k běžencům s tím, že určité jejich počty je třeba přijímat. Měli bychom tedy zastávat toto.
Není to však buď-anebo, je to spíše otázka důrazů, pravděpodobností: tato stanoviska jsou jen pravděpodobnější, i protistrana má jistou, ale menší pravděpodobnost.
Může být velmi osvobozující to, že si nemusíme, ba bychom ani NEMĚLI si vytvářet vlastní názor, jen bychom měli poslušně následovat autoritu expertů!


Cit by myslím neměl v rozhodování mít vůbec žádné místo. Nový expert se stávám expertem na základě uznání stávající globální komunitou už dříve uznaných expertů. Vyčísluje se to jeho citačním indexem: jak mnoho je světovými experty citován ve světových odborných časopisech.

Participace na rozhodování přináší rozhodně nějaký benefit, ale troufám si tvrdit, že pravděpodobně o dost menší, než jsou ztráty ze špatného rozhodnutí, které je díky tomu, že na rozhodování participují neodborníci, mnohem pravděpodobnější.

Moc lidu by měla být omezena ve prospěch expertů. Ale i moc expertů musí být rozdělena mezi mnoho skupin expertů a konkurenci mezi nimi (ona známá "dělba moci"), aby nedošlo k jejich diktatuře. Konečně, lid by měl experty také mírně korigovat: tedy vláda expertů v rámci zastupitelské demokracie, kde se však ještě ubere pravomoc lidu a zejména polici se více ve svém rozhodování podřídí expertům.

Ano, proč poslouchat experty? Ne kvůli expertům samotným, ale kvůli hodnotě objektivní pravdy, kterou samozřejmě nemá nikdo, ale experti se jí ze všech lidí blíží nejvíce. Chceme-li tedy řídit společnost racionálně, musíme důvěřovat expertům. Proč řídit společnost racionálně, tedy podle hodnoty pravdy? Protože pravdivé poznání nám nejpravděpodobněji zajistí prospěch a užitek.

A ještě se mi zdá, že by konsensus expertů dokonce mohl rozhodovat i pravděpodobnost jednotlivých ideologií, volba ideologie by neměla zůstat na vlastním názoru...pak zřejmě vyhrává mezi experty pravý střed před levicí v ekonomice a liberalismus před konzervativismem, tedy to, co zastává Respekt.

Co když se v některých věcech experti zcela neshodnou? Pak je dle mě třeba počkat, nevytvářet si vlastní názor, ale počkat, až k jisté shodě dojde. A co když je třeba jednat už právě teď? Pak je třeba sledovat mínění davu: po expertech má druhé slovo lid, ale až slovo druhé. Moje mínění by nemělo mít slovo ŽÁDNÉ, pokud tedy nejsem expert v oboru.

To, zda jsou experti zaujatí, by neměl promyslet člověk samotný, ale měla by to na prvním místě promyslet globální (celosvětová) komunita expertů, na druhé místě globální komunita všech lidí, na třetím místě evropská komunita lidí, na čtvrtém místě česká komunita lidí, na pátém místě Brňané...a nám jako individuím zbylo nevýznamné šesté místo!

Myslím si, že jeden člověk se může mýlit snadněji než větší počet lidí, tedy by měl mít prim větší počet lidí...

Tak zde jde o spor "skupinové sobectví vs. celospolečenský utilitarismus". I kdybychom však prosazovali skupinové sobectví, je třeba se zeptat expertů, jaké jsou skutečné zájmy mé skupiny, jaký je skutečně můj vlastní zájem. Já sám to určím jen velmi nedokonale. Dále experti musí rozhodnout i to, zda je racionálnější skupinový egoismus nebo celospolečenský utilitarismus nebo třeba individuální sobectví.

Lze se zbavit této kruhovosti? Ano! Kruhovost spočívající v tom, že následování expertů se děje jen na základě toho, že nám sami experti nebo vlastní rozum řeknou, že máme experty následovat, lze překonat hodnotou objektivní pravdy. Máme následovat pravdu, protože je to nejracionálněšjí. Kdo zná nejlépe pravdu o dané věci? Ten, kdo se jí nejvíce a nejvíc systematicky zabývá, tedy experti.

Zajímavé téma je schizofrenie v mysli experta: pokud jsem expertem, je svoboda bádání na místě. Ve vědeckém bádání si mám tedy vytvářet mínění svobodně, ovšem jako člověk mám nadále zastávat vědecký konsensus, i když se rozchází s mým míněním jako vědce. Je totiž riziko, že se jako vědec mýlím: i když jsem expert, jeden expert se mýlí pravděpodobněji než konsensus expertů. Pro vědecký pokrok je dobře, když nesouhlasím jako expert s názory jiných expertů, ale dokud se konsensus nezmění, mám jako člověk nadále zastávat převažující mínění expertů, byť si jako vědec myslím opak.

Navazuješ zde na Marxe, který uvažoval jako Darwin a navazoval přímo na Hegela: primát v pohybu a vývoji společnosti má boj, konkurence, ne smír. Teorie her je však do značné míry vyvrátila: mnoho "her" je s tzv. nenulovým součtem, tedy prosperovat nejlépe budeme tehdy, když budeme následovat tzv. "Nashovy rovnováhy", což je "taková situace, kdy žádný z hráčů nemůže jednostrannou změnou zvolené strategie vylepšit svoji situaci". Tyto rovnováhy jsou často o kooperaci, vlastně vždy, když se hraje na více kol než jedno (jen ty jednokolové skutečně vedou k sobecké strategii). Potom se všem jednoduše více vyplatí celospolečenská globální spolupráce než konkurence mezi skupinami. Je to "win-win" strategie, hra s nenulovým součtem, vyhrávají všichni. Až bude lidstvo ještě racionálnější, pravděpodobně přejde na tento kooperativistický globální způsob, čemuž zatím trochu brání konkurence, která je v kapitalismu zřejmě esenciálně přítomná. Ale i kapitalismus je hodně o spolupráci. Predikuji, že poslední slovo zde bude mít teorie her, kde spíše vítězí kooperativismus. Musíme učinit kapitalismus více kooperativistický, o což se EU snaží. Přece je však bohužel v kapitalismu i hodně konkurence, tedy her s nulovým součtem, kdy vyhrává jen jeden. Nevím, zda jde produkovat bohatství i bez tohoto konkurenčního prvku v kapitalismu, zatím se zdá, že ne. Je to velmi složitá, ale zcela zásadní věc.

Trefa do černého, kterou bych trochu poupravil: asi si nemyslíme, že experti jsou intrikáři, ale nakolik jsou nevědomky ovlivněni bublinou své skupiny? Jistě jsou, jako každý, ale tím, že jsou cepováni v kritickém myšlení a opravováni konkurenčními experty, tak ještě nejméně ze všech lidí.

 Ano, každý z nás si vybírá experty, kterým věří. Tato volba je důležitá, vlastně jednou z nejdůležitějších, přičemž je ale zcela nekompetentní. To je velmi smutné, ale jak tomu zabránit? Jedině tak, že svou volbu zcela minimalizujeme na pasivní následování konsensu většiny expertů.

Vzorem by nám zde mělo být BBC: analyzovat fakta, dělat neosobní predikce. Když se to bude dělat pečlivě, asi z toho vyplyne nadstátně regulovaný kapitalismus, cosi jako globální EU.

Ano, bylo by krásné, kdyby šlo nahradit dlouhodobou strast dlouhodobou slastí, ale toho nejsme schopni, tolik energie nemáme. Snazší je zamezit dlouhodobější strasti a být tak alespoň na nule, než si ještě namísto ní vyrobit dlouhodobou slast.

Takže jsme zase blíž konkretizaci toho, co máme dělat v mém fil. rámci: hledat příčiny dlouhodobých strastí a snažit se tyto příčiny odstranit či umenšit...u mě je to často pohodlnost, kterou když překonám, tak jdu ven, kde mám menší - i když také znatelnou - strast, než když zůstanu z lenosti doma

Ano, právě proto, že strasti obecně trvají déle a jsou intenzivnější, nelze je jednoduše vyměnit za slasti.

Pravda je vlastností vět. Věta je pravdivá tehdy, když plně odráží realitu. V tomto smyslu mnoho jistých pravd nemáme. Ale některé věty jsou mnohem pravdě-podobnější než jiné věty. Nej-pravdě-podobnější věty nám nabízejí experti.

Proč vůbec věřit expertům?

zdá se, že většina expertů by spíše souhlasila.

Plus je možné to stavět na hodnotě, která ještě experty přesahuje
a to je hodnota pravdy či racionality
chceme-li být blízko pravdy a být racionální, musíme poslouchat experty
a navíc nevadí, že některé autority nesouhlasí - jde o většinu autorit, ne o všechnyŽádné komentáře:

Okomentovat

díky!